Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur | mr G.S.A.J. Kuis (hierna ‘CBEA’). De personen die door CBEA zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan CBEA te zijn gegeven, en niet aan een aan CBEA verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan CBEA verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan CBEA verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de partners, de personen werkzaam via de flexibele schil, de dochterondernemingen en de aandeelhouders van CBEA.
 3. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van CBEA leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door CBEA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 4. Als CBEA aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van CBEA, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 5. Als om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van CBEA beperkt tot een maximum van van het bedrag van de facturen van de zes maanden voorafgaande aan het moment van de aanspraak.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart zes maanden na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met CBEA’s aansprakelijkheid daarvoor.
 7. Als CBEA bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is CBEA tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door CBEA ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft CBEA de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 8. Niet alleen CBEA maar ook iedere aan CBEA verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. CBEA heeft geen Stichting beheer derdengelden.
 10. CBEA is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 11. Op de rechtsverhouding tussen CBEA en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Den Haag is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen CBEA en een cliënt kennis te nemen.
 12. Voor advocatuurlijke werkzaamheden verricht door CBEA is de klachtenregeling CBEA van toepassing, zie daarvoor www.cbea.nl

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie.

CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur is gevestigd in Leidschendam en ingeschreven in het handelsregister onder nr.KvK 71519416; augustus 20168Algemene Voorwaarden