Privacybeleid

Algemeen

CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur (‘CBEA’) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan CBEA wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (AVG/GDPR (EU) 2016/679) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens CBEA verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

CBEA verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van dienstverlening schakelt CBEA mogelijk een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich, indien en voor zover van toepassing, aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van CBEA.

Doel verwerking persoonsgegevens

CBEA verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CBEA verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of als die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Persoonsgegevens zoals opgenomen in akten, legitimatiebewijzen en deze welke geregistreerd zijn in openbare registers of andere openbare bronnen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt CBEA omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

CBEA verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt per email.

Delen van persoonsgegevens met derden

CBEA deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van CBEA, zoals een IT-leverancier, maar ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met een wederpartij.

Daarnaast kan CBEA persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van CBEA uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door CBEA ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

Beveiliging persoonsgegevens

CBEA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CBEA gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal CBEA in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

CBEA bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Als de gegevensverwerking niet plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of een overeenkomst, bijvoorbeeld als betrokkene op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mail of een melding stuurt dan wel het advocatenkantoor telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie of iets dergelijks, zullen deze gegevens uiterlijk vijf jaar worden bewaard.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Betrokkene heeft met betrekking tot zijn persoonsgegevens in beginsel recht op:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij CBEA aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat CBEA op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt CBEA u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. CBEA neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur, g.kuis@cbea.nl.

Gebruik social media

Op de website(s) van CBEA zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter of Linkedin. CBEA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

CBEA houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door CBEA verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van CBEA te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van CBEA op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Voor de website van CBEA betreft het slechts prestatiecookies. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. 

Aanpassing privacy statement

CBEA heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s), www.cbea.nl

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur, mr G.S.A.J. Kuis (functionaris in de zin van de AVG), g.kuis@cbea.nl

 

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.