Erfrechtkwesties

>>testpagina>>

Testament of vererving volgens de wet

Een erflater kan zijn wensen met betrekking tot de afwikkeling van zijn erfenis bij uiterste wilsbeschikking (testament) hebben geregeld. In een testament worden vaak geregeld:

 • onterving/benoeming van erfgenamen
  (ook wel erfstellingen genoemd)
 • de aanstelling van een executeur/testamentair-executeur
 • een legaat of schenking na overlijden
 • vruchtgebruik
 • bewind/ bewindvoering /afwikkelingsbewind
 • de inbreng van giften of schenkingen
 • tweetrapsmakingen
 • ouderlijke boedelverdeling
  (bij oude testamenten)

De uitleg en de geldigheid van een testament kunnen ter discussie staan.
Was de erflater nog wel wilsbekwaam of was er een wilsgebrek, omdat vader of moeder bijvoorbeeld (beginnende) dementie had? Heeft de notaris goed gehandeld door bijvoorbeeld een protocol te volgen? Kan het testament worden vernietigd of nietig worden verklaard? Wat heeft de erflater precies met zijn testament bedoeld?

Als er geen testament is, vererft de nalatenschap volgens de wet. Dat houdt doorgaans in dat alle goederen en schulden naar de nog levende echtgenoot/echtgenote gaan en de kinderen een vordering op hun vader/moeder of stiefvader/stiefmoeder krijgen, die pas opeisbaar is bij diens overlijden. Wij kunnen u meer vertellen over uw wettelijke rechten en plichten.

(Beneficiair) aanvaarden of verwerpen

Net na het overlijden denken weinig erfgenamen na over de vraag of ze de erfenis zuiver zullen aanvaarden, zullen aanvaarden onder het voorrecht van een boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) of zullen verwerpen.
Maar het is heel belangrijk om al snel een keuze te maken en om voorzichtig te zijn dat u niet per abuis een “daad van zuivere aanvaarding” verricht. Dan bent u namelijk met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene! Maar beneficiaire aanvaarding brengt wel de verplichting om de nalatenschap te vereffenen met zich mee. Wat te doen? Er is veel publiciteit geweest dat erfgenamen niet aansprakelijk zouden zijn bij onbekende schulden, maar inmiddels blijkt al uit jurisprudentie dat de rechter niet makkelijk uitgaat van een onbekende schuld. Het is verstandig om snel na het overlijden met een gespecialiseerde advocaat te spreken over wat in uw geval de beste optie is en wat de gevolgen daarvan zijn.

De legitieme portie/het kindsdeel

Bent u onterfd of krijgt u een kleiner deel dan waar u recht op meent te hebben?
Dan kan het zijn dat u een vordering hebt op grond van uw legitieme portie. Dat is het wettelijk kindsdeel waar u aanspraak op kunt maken, als u kind van de erflater bent. Schenkingen en giften tijdens het leven tellen daarin mee. Het is niet altijd verstandig om een legitieme in te roepen als men wel genoemd wordt in het testament maar het gevoel heeft te weinig te krijgen. Alsdan zou u zomaar met lege handen kunnen komen te staan.

Executele en vereffening

Vaak staat in een testament wie executeur of afwikkelingsbewindvoerder van een nalatenschap wordt.
Wij staan vaak executeurs en/of afwikkelingsbewindvoerders bij om hen te voorzien van advies over de afwikkeling van de nalatenschap. Ook staan we vaak aan de andere kant: erfgenamen of schuldeisers van de overledene vinden ons ook vaak voor advies en bijstand in procedures tegen de executeur. Het gaat daarbij vaak over het controleren van het beheer van een executeur of het aansprakelijk stellen voor schade, die door verkeerd beheer is ontstaan.

Vereffening

In sommige gevallen moet de nalatenschap worden vereffend. Dat is het geval als er beneficiair wordt aanvaard of als de rechter dat bepaalt.
Wij kunnen u bijstaan als u vereffenaar van de nalatenschap bent of juist als u discussie met de vereffenaar heeft over de afwikkeling van de nalatenschap.

De verdeling

Veel geschillen in het erfrecht gaan over de verdeling van de bezittingen van de nalatenschap. Wie krijgt wat? Wat is de waarde van de te verdelen goederen? Is het verstandig beslag te leggen? Wat te doen als iemand al spullen heeft verdeeld?

U bent schuldeiser van iemand die is overleden?

Wij kunnen u van advies en bijstand voorzien als u een vordering op de overledene had. Wij onderzoeken alle mogelijkheden uw vordering zo snel en efficiënt mogelijk te verkrijgen.

Overige erfrechtzaken

CBEA kan u van dienst zijn met betrekking tot overige aspecten van het erfrecht, zoals wilsrechten, andere wettelijke rechten of het vragen of juist het afleggen van rekening en verantwoording.

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)