Op welke informatie heeft een onterfd kind recht?

Een onterfd kind kan een zogenaamde legitieme portie inroepen. Dit houdt in dat er ondanks een onterving toch een vordering is van het kind op de nalatenschap van de overleden ouder. Om uit te kunnen rekenen hoe groot die vordering is, moet een onterfd kind wel informatie krijgen van de erfgenamen over de omvang van de nalatenschap maar ook van eerder gedane giften. Globaal gezien hebben legitimarissen recht op de volgende informatie:

  1. de aangifte en, zodra aanwezig, de aanslag erfbelasting;
  2. bankafschriften (of een print van de internetpagina’s) van de Betaal- en Beleggingsrekening op de sterfdatum van de overledene;
  3. bankafschriften (of een print van de internetpagina’s) van de schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden zijn verricht;
  4. (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting sterfjaar en het voorgaande kalenderjaar;
  5. informatie over giften als bedoeld in artikel 4:67 BW en, indien verricht, afschriften van bankafschriften (of een print van de internetpagina’s) waaruit die giften blijken;
  6. informatie over levensverzekeringen en indien aanwezig afschriften van de polissen;
  7. informatie over de eigen woning en indien aanwezig een afschrift van de laatste WOZ-beschikking.

Een beroep op een legitieme portie leidt vaak tot een procedure. Vanwege kostenbesparing is het verstandig om meteen een echte erfrechtadvocaat in te schakelen die is aangesloten bij de Vereniging van Erfrecht Advocaten (VEAN). Voor de formaliteiten bij het inroepen van een legitieme portie en de verdere afwikkeling is Germaine graag bereid u bij te staan.